Ugrás a tartalomra

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A bgo-taxpert.hu weboldalt („honlap”) azzal a céllal hoztuk létre, hogy irodánkat, szakterületeinket és munkatársainkat bemutassuk, valamint hasznos szakmai tartalmat szolgáltassunk az érdeklődőknek.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy bemutassa a BGO Magyarország Kft. adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát.

 

1. Adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó általános információk

 

A honlap használatához nincs szükség regisztrációra. Ha Ön látogatóként használja a honlapot, kizárólag az itt leírt módon, korlátozott mértékben kezelünk Önnel kapcsolatos személyes információkat. Amennyiben Ön az üzenetküldő űrlap kitöltésével kapcsolatba lép velünk, a személyes adatait tartalmazó űrlap kitöltésével Ön hozzájárul a megadott személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta. A BGO Magyarország Kft. kizárólag annyi ideig és olyan formában tárolja és kezeli adatait, ameddig az az adatok kezelésének céljára tekintettel szükséges és indokolt, illetve ameddig azt jogszabály előírja. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolásra csak statisztikai célból kerülhet sor. A BGO Magyarország Kft. a személyes adatokat kizárólag megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazása mellett kezeli, amely mellett biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága és az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.

 

2. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

A weboldallal kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő a bgo-taxpert.hu honlap üzemeltetője.
Cégnév:                  BGO Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                1065 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzékszám:   01-09-999618
Adószám:               13627289-4-41
Kapcsolattartó:       Kaptás Péter
E-mai cím:              kaptas.peter@bgo.hu

 

3. Az adatkezelési tevékenység bemutatása

 
Eseti tájékoztatás, vagy ajánlatkérés

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő tájékoztatás nyújtása és kapcsolattartás. Az adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett az adatkezelés céljával összhangban hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelő vele kapcsolatba lépjen.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelővel kapcsolatba lép és az adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Teljes név Ez érintett azonosítása
Cégnév Ez érintett azonosítása
E-mail cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás
Megjegyzés/kérdés tartalma Válaszadás

 

Az adatkezelésben részt vevők személye: Az adatokat az adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama: az eseti tájékoztatás, vagy ajánlatadás lezárásáig. Amennyiben az ajánlatot kérővel a BGO Magyarország Kft. üzleti kapcsolatot létesít, úgy a személyes adatok további kezelésére a szerződéshez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az irányadó. Abban az esetben, ha a tájékoztatás kéréshez és/vagy adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, az adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési idő elteltéig kezeli.

 

4. Hivatkozások és linkek

 

A BGO Magyarország Kft. weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek nem az adatkezelő által üzemeltetett oldalakra mutatnak, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezen weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

5. Weboldal látogatási adatok

 

A BGO Magyarország Kft. a honlap folyamatos fejlesztése érdekében különféle technikai jellegű információkat gyűjt (pl. hányszor látogatja meg a látogató a honlapot, milyen típusú böngészőt, illetve eszközt használ, melyik tartalmat tekinti meg elsősorban, milyen IP címet használ, stb.) az alábbiak szerint.

Google Analytics: Jelen honlap a Google Analytics nevű szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott internetes elemző szolgáltatás. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek segítségével elemezni tudjuk, hogy a felhasználók miként használják weboldalunkat.

Logok: A honlapot üzemeltető szerver felé érkező kérések (az Ön által megnyitott web cím, az Ön által használt eszköz és böngésző típus, az Ön IP címe, a használat napja és ideje stb.) rögzítésre kerülhetnek. Ezek az adatok kizárólag technikai célból kerülnek felhasználásra, annak érdekében, hogy a honlap biztonságos és megfelelő működését biztosítani tudjuk.

Cookie-k: A honlapunk látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén (vagy más hasonló eszközén) cookie-kat helyezzünk el, amelyek oldalunk működését segítik és információt adnak a felhasználók viselkedéséről az oldalon. A cookie olyan technológia, amelynek segítségével a honlapunk információs jeleket („azonosítókat”) tárolhat az Ön böngészőjében, miközben Ön rajta tartózkodik. Ezt az információt honlapunk fejlesztése érdekében használjuk fel. Az így gyűjtött információk alapján Önt nem lehet egyedileg azonosítani. Amennyiben Ön nem kíván cookie-kat fogadni honlapunkról beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az minden esetben értesítést küldjön a cookie-k érkezéséről. Ilyenkor eldöntheti, hogy fogadja-e az adott cookie-kat vagy sem. Azonban e tekintetben kérjük vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása csökkentheti a felhasználói élményt. A weblapon alkalmazott cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

  • A weboldal működéséhez szükséges cookie-k: A weboldal technikai működéséhez (pl. a grafikai tartalmak hibátlan megjelenítéséhez) feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek.
  • Analitikai cookie-k: A weboldal látogatottságának, valamint a felhasználók weboldalon kifejtett aktivitásának mérésére szolgálnak, annak érdekében, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan fejleszthessük. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség.
  • Marketing célú cookie-k: Marketing kampányaink hatékonyságának növelésére, valamint a weblap-élmény fokozására szolgálnak. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség.

 

6. Az érintett jogai

 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatinak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.2. Az érintett jogosult arra, hogy a BGO Magyarország Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

6.3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BGO Magyarország Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.4. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BGO Magyarország Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

7. Jogorvoslati lehetőség

 

Amennyiben a személyes adataival kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, kérjük mindenek előtt keresse fel a BGO Magyarország Kft-t a jelent tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek valamelyikén, a panasza mielőbbi békés rendezése céljából.

 
Adatvédelmi hatósági eljárás

Az alábbi elérhetőségeken az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Név:                          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:       1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:                    06 (1) 391–1400
E-mail:                      ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:                    http://www.naih.hu

 
Bírósághoz fordulás joga

Jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, a BGO Magyarország Kft ellen a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.